Home Tags Suzuki

Tag: Suzuki

SUZUKI ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2463 ต่อมาไม่นานก็กลายมาเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีการขนส่งในระยะแรกๆ เช่น รถจักรยานยนต์ไดมอนด์ฟรี (Diamond Free) และรถยนต์นั่งขนาดเบาซูซูไลท์ (Suzulight) ซูซูกิมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านยานยนต์ โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ในโครงการใหญ่ๆ หลายชนิด รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเทคโนโลยีที่ดีและทัน สมัยกว่าเดิม

ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ก็ได้ถูกนำมาประเมินคุณค่าในการออกแบบนวตกรรมใหม่ๆ
ให้มีคุณภาพสูงสุด

ศูนย์วิจัยและพัฒนาของซูซูกิได้ทำ โครงการวิจัยขั้นพื้นฐานและนำมาประยุคกับเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายและต้องอาศัยการพิจารณาอย่างละเอียดและกว้างขวาง โดยคำนึงถึงการออกแบบและควบคุมด้านเทคโนโลยี, ด้านวัสดุ และด้านอีเลคโทรนิค ด้วยความสามารถของเจ้าหน้าที่ในศูนย์เทคโนโลยีอีเล็คโทรนิค ซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดอรรถประโยชน์รอบด้าน