TOYOTA ปรับใหญ่ ดัน ‘สุรภูมิ’คุมบริหารองค์กร ‘สุรศักดิ์’คุมการตลาด

TOYOTA ปรับโครงสร้างใหญ่ประจำปี หลังผู้บริหารชุดเดิมเกษียรอายุการทำงานหลายตำแหน่ง ดันผู้บริหารชาวไทยคุมงานบริหารใน 3 สายงานหลัก พร้อมปรับแผนงานให้กระชับและทำงานได้รวดเร็วขึ้น

Toyota

มร. มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความท้าทายในการยกระดับองค์กร จาก “บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถยนต์” สู่การเป็น “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” (Mobility Company) พร้อมประกาศแต่งตั้งผู้บริหารชาวไทยดำรงตำแหน่ง “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่” 3 ตำแหน่ง ครอบคลุมงานบริหารใน 3 สายงานหลัก และแต่งตั้ง “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่” เพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

มร.ซึงาตะ กล่าวว่า จากวิสัยทัศน์ของ มร. อากิโอะ โตโยดะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น ที่มีเจตจำนงในการปฏิรูปองค์กรของเราไปสู่ “องค์กรแห่งการขับเคลื่อน” ทำให้บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งถือเป็นฐานการดำเนินงานที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย มีบทบาทสำคัญยิ่งในการหาวิถีทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อเป็นหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายขององค์กรในระดับภูมิภาคต่อไป

ซึ่งโครงสร้างการบริหารใหม่และการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงในครั้งนี้ จะเป็นกลไกสำคัญในการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการที่จะมีการมอบหมายงานและแต่งตั้งตำแหน่งรักษาการในระดับผู้บริหารในอีกหลายส่วนงานเพื่อให้โอกาสกับพนักงานที่มีความสามารถสูง เพื่อเป็นการพัฒนาพนักงานไทยให้มีศักยภาพสูงที่สุด อันจะเป็นการส่งเสริมการบริหารงานและเปิดโอกาสให้พนักงานไทยมากขึ้นอีกด้วย

โดยในการปรับโครงสร้างการบริหารงานในครั้งนี้ ได้ทำการแต่งตั้งผู้บริหารชาวไทยซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ขึ้นรับตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ใน 3 สายงานหลัก ประกอบไปด้วย

toyota
นายสุรภูมิ อุดมวงศ์

นายสุรภูมิ อุดมวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกลุ่มงานการบริหาร สายงานบริหารองค์กร สายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง สายงานการบัญชีและการเงิน และ หน่วยงานพิเศษ

สุรศักดิ์ สุทองวัน

นายสุรศักดิ์ สุทองวัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกลุ่มงานการตลาด สายงานพัฒนาการตลาด สายงานคอนเน็คเต็ด สายงานการขาย สายงานปฏิบัติการการขาย สายงานการบริการลูกค้า

TOYOTA
สมคิด ประดิษฐ์กำจรชัย

นายสมคิด ประดิษฐ์กำจรชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
รับผิดชอบกลุ่มงานการผลิต โรงงานสำโรง โรงงานบ้านโพธิ์ และ โรงงานเกตเวย์

สำหรับกลุ่มผู้บริหารเดิมที่ถึงวาระของการเกษียรอายุงาน ได้แก่ นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ แต่ยังได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริหารอาวุโส สายงานบริหารองค์กร ส่วนทางด้าน นายฉัตรชัย ทวีสกุลวัชระ นายวิเชียร เอมประเสริฐสุข และนายบิณฑ์ สินรุ่งเรือง จะสิ้นสุดการทำงานวันที่ 31 ธันวาคม 2562

TOYOTA
วีระชัย อัศวใจเพชร

ทั้งนี้ ยังได้ประกาศแต่งตั้ง “ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่” อีก 1 ตำแหน่ง ได้แก่ นายวีระชัย อัศวใจเพชร ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า และ ฝ่ายปฏิบัติการบริการลูกค้า เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบกลุ่มงานการตลาด สายงานการบริการลูกค้า

นอกจากนี้ ยังมีการปรับโครงสร้างองค์กรโดยอ้างอิงจากแผนการบริหารกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับแผนงานในอนาคต ตลอดจนได้มีการปรับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ผู้บริหารในระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อความเหมาะสมในการบริหารจัดการ

ในส่วนกลุ่มงานการบริหาร นายประพันธ์ จันทร์วัฒนพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานทรัพยากรบุคคลและบริหารงานกลาง และสำนักงานปฏิรูปธุรกิจด้านการจัดการต้นทุนแรงงาน

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานบริหารองค์กร ครอบคลุมงานประชาสัมพันธ์ด้านการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร สายงานการบัญชีและการเงิน สำนักงานโครงการวางแผนควบคุมทางการเงินและลงทุน และสำนักงานปฏิรูปธุรกิจด้านการจัดการต้นทุนแรงงาน

พร้อมทั้งก่อตั้งสำนักงานโครงการทรัพยากรบุคคลเพื่อส่งเสริมพนักงานที่มีศักยภาพสูง รวมถึงจัดตั้งสำนักงานปฏิรูปธุรกิจด้านการจัดการต้นทุนแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท

กลุ่มงานการผลิต นายธวัช เรี่ยวแรง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบ กลุ่มงานสนับสนุนการผลิตระดับภูมิภาค สายงานจัดการและพัฒนาสายงานการผลิต และกลุ่มงานสนับสนุนการผลิต สายงานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

พร้อมทั้งมีการก่อตั้งกลุ่มงานสนับสนุนการผลิตระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการประสานงานกับศูนย์พัฒนาทักษะการผลิตภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก การพัฒนาบุคลากรในสายการผลิต และสนับสนุนโตโยต้าเมียนมาร์ เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถแก่กลุ่มงานการผลิต ในบทบาทฐานะการเป็นศูนย์กลางการผลิตในภูมิภาคเอเชีย

กลุ่มงานการตลาด นายรุ่งโรจน์ ขันชะลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานปฏิบัติการการขาย นายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบสายงานพัฒนาการตลาด ครอบคลุมงานประชาสัมพันธ์ด้านการสื่อสารการตลาดและผลิตภัณฑ์

พร้อมก่อตั้งสำนักงานโครงการปฏิรูปธุรกิจด้านการตลาด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของพื้นฐานด้านการขาย และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการในทุกมิติ เพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับลูกค้าต่อไป

ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ในครั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

แท็กยอดนิยม

Avatar
KRINJUN
แรงบันดาลใจในชีวิต คือ กินอิ่ม นอนหลับ โทรศัพท์ โอนเงินได้

วีดิโอ