ประกันภัย พ.ร.บ. ปรับเพิ่มความคุ้มครอง 5 แสนบาท ไม่เพิ่มเบี้ย เริ่มมีผล 1 เม.ย.63

ประกันภัย พ.ร.บ. ปรับเพิ่มความคุ้มครองเป็น 5 แสนบาท ไม่ขึ้นค่าเบี้ย ส่วนประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจปรับเพิ่มความคุ้มครองขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 5 แสนบาทด้วย

ประกันภัย พ.ร.บ.

สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ตามที่สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมกับ สำนักงาน คปภ. กำหนดหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยปรับเพิ่มความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ ประกันภัย ... จากเดิม 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท โดยไม่ขึ้นค่าเบี้ยประกันภัยตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 10/2563 ซึ่งจะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ประกันภัย พ.ร.บ.

โดยที่ผู้ประสบภัยจากรถได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ให้ได้รับการชดใช้ความเสียหายที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามวงเงินความคุ้มครองที่ปรับเพิ่ม

ซึ่งการปรับเพิ่มความคุ้มครองในครั้งนี้ เป็นการยกระดับมาตรฐานในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถทุกคนมีหลักประกันความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย อย่างเท่าเทียมกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองที่มากขึ้น หรือต้องการความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินด้วย แนะนำให้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจควบคู่กันไป ซึ่งปัจจุบันมีให้เลือกหลายรูปแบบ โดยจะให้ความคุ้มครองและมีค่าเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันไป

insurance

ดังนั้น ควรเลือกทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจให้เหมาะกับความเสี่ยงในการใช้รถ หรือเลือกความคุ้มครองที่ต้องการ ที่สำคัญควรคำนึงถึงความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันภัยในแต่ละปีอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม กรมธรรม์ประกันภัยรถภาคสมัครใจ ก็ได้มีการปรับเพิ่มความคุ้มครองขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หากรถคันที่ประสบอุบัติเหตุมีทั้งกรมธรรม์ประกันภัย ... และกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ผู้ประสบภัยที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ต่อราย

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. นี้ ได้เคยมีการปรับเพิ่มมาเป็นลำดับ จากเดิมปรับเพิ่มจาก 200,000 บาท เป็น 300,000 บาท เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และครั้งนี้ปรับเพิ่ม จาก 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท ดังกล่าว

แท็กยอดนิยม

Avatar
KRINJUN
แรงบันดาลใจในชีวิต คือ กินอิ่ม นอนหลับ โทรศัพท์ โอนเงินได้

วีดิโอ