ยืนยันจาก พรบ. จราจรทางบก สามารถแสดงใบขับขี่ดิจิตอลผ่านทางโทรศัพท์ต่อเจ้าหน้าที่ได้

ใบขับขี่ดิจิตอล นับเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมาอยู่พักใหญ่ แต่ทว่าล่าสุด ได้รับการยืนยันจาก พรบ. จราจรทางบก เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ทั้งนี้การแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมายว่าด้วยการจราจรทางบกเพื่อให้การบังคับใช้ และการจัดระเบียบการจราจรทางบกเป็นประโยชน์แก่ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบเรียบร้อย และสวัสดิภาพของประชาชน และประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา26 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย

ใบขับขี่ดิจิตอล

เพิ่มมาตรา 4/1ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มีใจความว่า “ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมการขนส่งทางบก จัดให้มีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับประวัติ และการกระทำความผิดตามกฎหมายของผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่ ข้อมูลทะเบียนรถ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้มีการประสานข้อมูล ดังกล่าว”

เพิ่มมาตรา 31/1 ในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มีใจความว่า “มาตรา 31/1 ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัว และต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่าย ใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว”

ข้อมูลจาก :ratchakitcha.soc.go.th

แท็กยอดนิยม

วีดิโอ